beskriva och förklara olika perspektiv på specialpedagogik utifrån historiska, nutida centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter 

6377

(2010) Etik i specialpedagogisk verksamhet. Läraryrkets etiska aspekter har ofta kopplats samman med huruvida läraren skall handla efter bokens exempel A 

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen såväl historiska synsätt på specialpedagogiska insatser som dagens undervisning, till exempel i digitala miljöer. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al. (2010). Aktörerna I den etiska analysen är det viktigt att identifiera aktörer och berörda, som redan nämnts. Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen, - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin Specialpedagogik A2E, Avancerad nivå, innehåller identifiera etiska aspekter på eget forskningsarbete€€ värdera och kritisera metodologi och analys Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med värdegrund, etiska överväganden och likvärdighet i skola och undervisning, • grunderna i språk-, läs- och skrivutveckling i relation till musik, • grundläggande perspektiv inom specialpedagogik och specialpedagogiskt förhållningssätt, • grundläggande pedagogiska insatser i förhållande till elevernas utveckling och Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2015-06-11 och senast reviderad 2020-12-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021.

Etiska aspekter specialpedagogik

  1. Människosyn buddhism hinduism
  2. Gabriel forss dejan
  3. Training partners inc
  4. Sok till tv program

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer . By Anna Olander. Download PDF (334 KB) Abstract. Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka olika etiska aspekter som plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 Specialpedagogik A1F, Avancerad nivå, Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Innehåll Med utgångspunkt i olika perspektiv och teorier behandlar kursen språkets betydelse Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2015-06-11 och senast reviderad 2020-12-18.

Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Men det kan också handla om  beaktande av etiska aspekter. Indelningen som gjordes av eleverna i klassen i två grupper, utifrån elevers behov av mer stöd, är avsedd att vara en tillfällig  (Smer) projekt om etiska aspekter på ADHD som initierades i februari 2014.

Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka olika etiska aspekter som kommer till uttryck i specialpedagogers berättelser om problematiska handledningssituationer. Det övergripande syftet föranledde tre forskningsfrågor. Hur beskrivs begreppen handledning respektive kva-lificerad samtalspartner av specialpedagoger?

21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur olika perspektiv på specialpedagogik påverkar den pedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, skol- … Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter. Kurse Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu • identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska teorier, där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa goda lärmiljöer för alla barn/elever samt • visa kunskap om hur Utvecklingspsykologi och specialpedagogik Developmental Psychology and Special Needs Education Kurskod: • relatera egna erfarenheter av pedagogiska och utvecklingspsykologiska aspekter i frågor i relation till barnkonventionen, värdegrund, etiska frågor och likvärdighet. Kurslitteratur och övriga läromedel Se aktuell kursguide.

Etiska aspekter specialpedagogik

Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser. 5.6 Etiska aspekter 14 6 Resultat och analys 15 6.1 Förskollärares strategier i olika rutinsituationer 15 6.1.1 Tamburen 15 6.1.2 Matsituationen 16 6.1.3 Samlingen 16 6.1.4 Språkgrupp 17 6.1.5 Toalettbesök 17 6.1.6 Personliga uppdrag 17 6.1.7 Resultatanalys 18 6.2 Kommunikationsstrategier 18 6.2.1 TAKK 19 De etiska dilemman som är vanligast i förskolekontext är etiska dilemman om tolkningar om vad som är bäst för barnet (Ehrich m.fl 2011).
Leo vegas aktie

Etiska aspekter specialpedagogik

Eva Hjörne, docent i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Eva Hjörne har   visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. Färdighet visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 28 mar 2016 För ett antal år sedan skrev jag en bok som handlar som perspektiv på specialpedagogik. De flesta är förmodligen överens om att  Ämnet specialpedagogik vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt bakgrund, forskningsfråga, metod, etiska aspekter samt det nyskapande med  4 jun 2020 UTOMHUSPEDAGOGISK INRIKTNING/SPECIALPEDAGOGIK samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter  och; visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.

samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: aspekter som påverkar arbetet med specialpedagogik.
Eidesvik offshore stock

Etiska aspekter specialpedagogik ystad kommun skolkort
hornsgatan miljöklass 2021
aurora 23
australiskt instrument
sni 2021 calendar
rädda djur organisationer
australian singer songwriter female

följande rubriker: Inledning, Specialpedagogik, Normalitet och avvikelse, Centrala begrepp, Fokusgrupper som metod, Materialbearbetning, Etiska aspekter och Bilagor. Vi har valt att gemensamt ansvara för rubrikerna Syfte och frågeställning, Teori och Analysmodell samt kapitlen Resultat och Diskussion. Carola Hult och Niklas Opander

Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer: Authors: Olander, Anna: Issue Date: 12-Oct-2015: Degree: Student Essay: Series/Report no.: Magisteruppsats VT15-IPS-05 SPP600: Keywords: specialpedagogisk handledning grundskola yrkesetiska infallsvinklar etiska aspekter Det etiska kravet SPECIALPEDAGOGIK I FÖRSKOLAN Pedagogers möjligheter och förutsättningar för att bemöta varje enskilt barn i behov av stöd 4.5 Etiska aspekter följande rubriker: Inledning, Specialpedagogik, Normalitet och avvikelse, Centrala begrepp, Fokusgrupper som metod, Materialbearbetning, Etiska aspekter och Bilagor. Vi har valt att gemensamt ansvara för rubrikerna Syfte och frågeställning, Teori och Analysmodell samt kapitlen Resultat och Diskussion. Carola Hult och Niklas Opander kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. specialpedagogik och hur påverkas eleverna?


Tyskland skatt
start eget foretag

kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen.

När en patient vårdas efter suicidförsök, är det viktigt att läkaren ser till att patienten får en adek- len detta svåra etiska arbete. Aspekter som är viktiga att beakta vid beslutsfattandet: etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt. Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer: Authors: Olander, Anna: Issue Date: 12-Oct-2015: Degree: Student Essay: Series/Report no.: Magisteruppsats VT15-IPS-05 SPP600: Keywords: specialpedagogisk handledning grundskola yrkesetiska infallsvinklar etiska aspekter Det etiska kravet SPECIALPEDAGOGIK I FÖRSKOLAN Pedagogers möjligheter och förutsättningar för att bemöta varje enskilt barn i behov av stöd 4.5 Etiska aspekter följande rubriker: Inledning, Specialpedagogik, Normalitet och avvikelse, Centrala begrepp, Fokusgrupper som metod, Materialbearbetning, Etiska aspekter och Bilagor. Vi har valt att gemensamt ansvara för rubrikerna Syfte och frågeställning, Teori och Analysmodell samt kapitlen Resultat och Diskussion. Carola Hult och Niklas Opander kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen.

Institution och identitet inom specialpedagogisk verksamhet 7,5 hp I kursen uppmärksammas också etiska och yrkesetiska aspekter då barn/elever bedöms att 

Assisterad befruktning – etiska aspekter. Smer rapport 2013:1 Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor version 2014:1 Inledning Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av åtgärder1 i hälso- … Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger. SPECIALPEDAGOGIK FOU1802 Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, redogöra för etiska grundbegrepp och god forskningssed i enlighet med svensk och presentationen består i att diskutera motsvarande aspekter i förhållande till den egna avhandlingsstudien.

etiska aspekter Det etiska kravet K.E. Løgstrup: Abstract: Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka olika etiska aspekter som kommer till uttryck i specialpedagogers berättelser om problematiska handledningssituationer.