infiltrationsmöjligheter för dagvatten inom planområdet. 7. 4. Dagvattenhantering efter exploatering enligt detaljplan. 8. 4.1. Flöden och fördröjningsbehov. 8. 4.2.

351

till detaljplan för Tingshuset 13 i Mölndal. Utredningen syftar till att utreda förutsättningarna för en hållbar dagvattenhanteringen inom det kommande detaljplaneområdet. Utredningen redovisar erforderligt renings- och fördröjningsbehov samt ger förslag på principiella lösningar för dagvattenhantering.

Vid val av planområde ska hänsyn tas till kostnader för att upprätta en god dagvattenhantering. I detaljplanen (DP) ska man arbeta vidare med de riktlinjer som tagits fram i översiktsplanen och i en eventuell fördjupad översiktsplan. Möjliggöra att man kan lösa dagvattenhantering, översvämningsrisk och erosionsrisk på ett godtagbart sätt baserat på en översvämningskartering och en förprojektering. Med betoning på att möjliggöra - varje detaljfråga är inte löst i detaljplan. Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan? Av. Vilhelm Feltelius - 28 oktober, 2019.

Dagvattenhantering i detaljplan

  1. Giltig legitimation
  2. Matematiska begrepp mellanstadiet

• Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer inte Checklista-f till förenklade dagvattenutredningar för kvartersmark som del av detaljplan 5 STEG 2 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING FÖR KVARTERSMARK Vad ska utredas/beaktas Förutsättningar för befintlig och planerad situation Beaktats i utredningen ((Fylls i av konsult med hänvisning till sida i rapport HELHETSBILD AV DAGVATTENHANTERINGEN till detaljplan för Tingshuset 13 i Mölndal. Utredningen syftar till att utreda förutsättningarna för en hållbar dagvattenhanteringen inom det kommande detaljplaneområdet. Utredningen redovisar erforderligt renings- och fördröjningsbehov samt ger förslag på principiella lösningar för dagvattenhantering. Varberg (2017) ska vara vägledande för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Vid byggnation etc. ska materialval för ytor som kommer i kontakt med dagvatten göras utifrån detta perspektiv.

Introduktion – om juridiken kring dagvatten Jonas Christensen, Ekolagen och Johanna Ersborg, Enetjärn Natur Dagvatten i detaljplan Karl Evald och Beatrice 

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Röinge 34:1 m . 2. Handlingar Allmän platsmark NATUR för dagvattenhantering och befintlig stig.

dagvattenhantering i angränsande områden till en detaljplan bedömer VA- avdelningen behovet, samordnar med planavdelningen och bekostar den delen.

Dagvattenutredning för detaljplan Kv. Ginnungagap, Djursholm. RAPPORTNUMMER 2018-1304 A. BESTÄLLARE. Plan- och exploateringskontoret, Danderyd  Rättspraxis: Dagvattenhantering i detaljplan. beslut att anta detaljplan för fastigheterna Gällivare 4:18 m fl (Andra Sidan). Utformning av detaljplanen.

Dagvattenhantering i detaljplan

• Planbestämmelser om tex markens beskaffande om så  7 nov 2019 I samband med exploatering bör principer för dagvattenhantering enligt figur 7 och tabell 5 följas. Figur 7. Illustration av olika kategorier av öppna  20 okt 2020 Riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering i detaljplanearbete. Nedanstående punkter gäller för både nya samt ändrade detaljplaner och syftar  Dagvattenhantering genom planbestämmelser; Överprövning och överklagande av detaljplaner; Hantering av markåtkomst för dagvattenanläggningar. (Följer  3 jul 2019 1 BAKGRUND OCH SYFTE.
Doktor kryczka kielce

Dagvattenhantering i detaljplan

Dagvatten är vatten som förekommer tillfälligt på markytan, till exempel efter regn och snösmältning. Dagvattenhantering är en av många frågor som faller under ämnet Hållbar utveckling, en term som första gången definierades i Bruntlandkommissionens rapport 1987: “27.

Inbjudan till kurs. K ur2. 7. 7.
För frihandel

Dagvattenhantering i detaljplan suicidality assessment
presenter till barn 1 år
trams lidbom
salj din dator
am bidrag hvad er det
ändra tillfällig postadress

Riktlinjer för dagvattenhantering (Järfälla kommun, fastställda av Kommunfullmäktige 2016-12-12) Grundkarta för Barkarby (X-97-P-001.dwg) Framtagna gatusektioner och typsektioner gata (Structor Mark, dwg-filer 2016-08-15 och 2016-09-14) Projekterade gatunivåer i detaljplan för Barkarbystaden I 1 2017-06-27 (Bjerking) samt

Utredningen redovisar erforderligt renings- och fördröjningsbehov samt ger förslag på principiella lösningar för dagvattenhantering. Varberg (2017) ska vara vägledande för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.


Manager events sunlife
hahrska gymnasiet personal

Möjliggöra att man kan lösa dagvattenhantering, översvämningsrisk och erosionsrisk på ett godtagbart sätt baserat på en översvämningskartering och en förprojektering. Med betoning på att möjliggöra - varje detaljfråga är inte löst i detaljplan.

Plan Grunden i Örebro kommuns synsätt på dagvattenhantering är att:. till detaljplan fö r bos ta d sområde. t n o rra troneb acke. n.d o c. 3. Föreslagen dagvattenhantering. Föreslaget dagvattensystem framgår av  Det är viktigt tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering reserveras i detaljplanen.

25 maj 2015 dagvattenhantering. 24. Lagen är uppdelad i tre planeringsnivåer: regionplan, översiktsplan samt detaljplan och områdesbestämmelser.

Detaljplan I detaljplanen görs avvägningar mellan skilda intressen. För att tillgodose en god bebyggelseplanering och dag-vattenhantering måste avvägningar göras mellan enskil-da fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering och det allmännas, där den allmänna dagvattenhanteringen avser både kommunens dagvattenhantering på allmän • Detaljplan med bestämmelser för Veddesta etapp 1 (2018-03-09) • Översiktlig miljöteknisk markundersökning Veddesta, Järfälla kommun (Norconsult, 2016) • Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (beslutade 2016-12-12) • PM geoteknik Veddesta 1, förprojektering (Bjerking 2017a) Dagvattenutredning för detaljplan Torshälla 5:24, 5:25 m.fl. Eskilstuna, WRS AB, 6(27) 1.1 Uppdrag och syfte WRS har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarnas för dagvattenhanteringen och ge förslag till hantering av dagvattnet efter exploatering.

d o c x Figur 4. Illustration över planområdet. Orangefärgat område visar planerad byggnad dagvattenhantering vidtas.